พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยวิรัฐ สุดตาสอน  เลขที่สมัคร 611311523  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน