พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิวัฒน์ อุดารักษ์  เลขที่สมัคร 611311515  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน