พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกานต์สินี จันอบ  เลขที่สมัคร 611311512  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน