พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรรณิกาญน์ แก้วอุ่น  เลขที่สมัคร 611311506  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน