พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐกานต์ บ่องเขาย้อย  เลขที่สมัคร 611311466  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน