พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรัชดาพร วันมะรักษา  เลขที่สมัคร 611311462  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน