พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัลยา คุณปัญญา  เลขที่สมัคร 611311434  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน