พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวช่อเพชร อิ่มบุญสุ  เลขที่สมัคร 610110016  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน