พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวยุภาพร ลาดบาดศรี  เลขที่สมัคร 610015152  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน