พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววราภรณ์ นนท์นารี  เลขที่สมัคร 610015134  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน