พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววิลาสีนี พรมจินดา  เลขที่สมัคร 610015125  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน