พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเมธิดา อัตติยะ  เลขที่สมัคร 610015118  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน