พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเมนิญา พรมรี  เลขที่สมัคร 610015115  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน