พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวญาณกร เชื้อดี  เลขที่สมัคร 610015083  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน