พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกรวิขญ์ คำศรี  เลขที่สมัคร 610015065  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน