พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวยลรดา โมคา  เลขที่สมัคร 610013789  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน