พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุปรียา แก้วอุดร  เลขที่สมัคร 610013788  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน