พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปริศนา ใจคุ้มเก่า  เลขที่สมัคร 610013756  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน