พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสายฝน เเสนพระพล  เลขที่สมัคร 610013712  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน