ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 592110190 นางสาวศรินยา อาจโยธา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 592110189 นางสาวชุติมา สุขสนวน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 592110185 นางสาวนงลักษณ์ บุญพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 592110184 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 592110183 นางสาวชมนาด ดีมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 592110182 นางสาววราภรณ์ นวนสดี พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 592110180 นางสาวดารุณี สาริศรี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 592110179 นางสาวสุภัสสรา เงินสว่าง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 592110178 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 592110177 นางสาววิภาพร ชาวสวน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -ศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 592110175 นางสาวศิรินภา สมทอง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 592110174 นางสาวสุภารัตน์ ธรรมรังษี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 592110172 นางสาวจรรยาทิพย์ กะพุทธา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 592110170 นางสาวศรีสุดา ประวันตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 592110169 นายพิเชษฐ์ พิมจักแสน เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร)-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 
140 /41
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์