ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 592110152 นางสาวธนาภรณ์ วัดแผ่นลำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 592110151 นายนิติวัฒน์ ศรีระวงค์ เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง)-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 592110149 นางสาววลิวรรณ กิ่งทอง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 592110148 นายเอกชัย ใยวังหน้า วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 592110147 นายนัฐพงศ์ ทนุวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 592110144 นางสาวสุรีพร ศรีมุกดา การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 592110143 นายศาสวัติ สุรำไพ เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร)-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 592110142 นางสาวสุฏาพร ขันบรรจง การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 592110141 นายประทักษ์ ปัญญาไว วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 592110140 นายจำปี พรมคำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 592110139 นายกุลนันทน์ ฤทธิธรรม เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร)-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 592110132 นายธนพงษ์ อุ่มสาพล การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 592110130 นางสาวพัชรินทร์ ประการแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 592110128 นางสาวปนัดดา ทบลา การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 592110127 นายวิศรุต อุปโมง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 
140 /41
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์