ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควต้า ( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี )
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ  หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่ได้ประเถทโควต้าสถานะการกรอกข้อมูล  
581310011นางสาวยุพินติยะบุตร การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310019นางสาววนิศราปิ่นกา นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310022นายกฤษฎาปัญญาประชุม อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี-ค.บ. 5 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310023นางสาวมลิษาอ้วนอินทร์ 05103-บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี)- เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310024นางสาวปรียาภรณ์สุพรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310040นางสาวอ้อยทิพย์ปิลอง การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310045นางสาวลลิตาพรมประศรี 05103-บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี)- เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310051นายนนทวัฒน์สวนียานันท์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี คนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310054นางสาวธิภาภรณ์อินแสนเมือง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581310058นางสาวน้ำฝนทิพเนตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
12345678910...
1181 /782
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุม 1
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
    
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)