รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัว  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611970583 นายสมชาย วงศ์โสภา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
2 611970202 นายธนาเนตร สัพโส ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
3 611970180 นางสาวจีรนันท์ ผมน้อย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
4 611970158 นางสาวณัฎฐาพร ตุนา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
5 611970100 นางภคินี ผาอินทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
6 611970097 นางสาวอัญชนา พัฒทัยสงค์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
7 611970060 นางสาวสายพิณ หุนติราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
8 611970040 นายพงษ์ติศักดิ์ ฝ่ายพนอม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
9 611970225 นางสาวประไพ พาหา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 611970372 นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 611970325 นางสาวปวริศา โกตาล ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 611970162 นางสาววิรมณ จารุการ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 611970525 นางสาวทัศนา แสงวงศ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
14 611970005 นายสนั่น มาจอมศรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
15 611970483 นางสาวฉัตรธิดา บัวชุม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 
189 /180
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 11   ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์