รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัว  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611970090 นายธันยพัฒน์ เถาวัลย์ดี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
2 611970091 นางสาวพิมพ์ภัค ไกรเกียรติสกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
3 611970093 นายณัฐพงษ์ อุปทุม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
4 611970094 นางสาวนิศารัตน์ จันทะเขต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
5 611970106 นายประทานพร พิมพการ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
6 611970108 นายเทวินทร์ เจริญจิตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
7 611970109 นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ์คำพก ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
8 611970114 นางสาวเจนจิรา อัคราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
9 611970116 นางสาวอนัญญา ทุมทัดทราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 611970119 นางสาวจิรภัทร์ คำตา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 611970125 นางสาวนันท์นภัส สมภูมิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 611970131 นางสาวนพวรรณ ชัยวงศา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 611970135 นายสุภวัฒน์ บุญมา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
14 611970139 นางสาวบุษบา เมืองแทน ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
15 611970143 นายศิริวัฒน์ ด้วยโชต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 
181 /173
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 11   ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์