รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัว  วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601960027 นางสาวศศิวรรณ วงค์หนายโกฎ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
2 601970054 นางสาวปวิศรา เย็นวัฒนา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
3 601970002 นางสาวธาริกา ภาคสุโพธิ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
4 601970004 นางสาวจุฑามาศ เพ็งคำ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
5 601970005 นางสาวศิริวรรณ ขันติยู ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
6 601970007 นางสาวจิตลดา บุญเทียม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
7 601970011 นายสัญชัย เชื้อกุลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
8 601970012 นายยุทธยากรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
9 601970013 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ สมจันทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 601970015 นางสาวสุภาพร หล้าไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 601970018 นายธนวรรษ คล่องดี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 601970020 นายภาคภูมิ ไตรยขันธ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 601970028 นางสาวกัญญาณัฐ สุขศิรินิธิจินดา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
14 601970029 นายกนกพร แก้วอัคฮาด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
15 601970030 นายทศพร ทิพย์นม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 
183 /167
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 8  กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์