ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ
(โครงการกศ.ป. เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
1.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ  โถงชั้นล่าง อาคาร 13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
2.นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว ต้องไปปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ หอประชุม 1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเวลา 13.00 น.

ไฟล์ประกาศรายชื่อและค่ารายงานตัวนักศึกษา (ไฟล์นามสกุล pdf)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601720473 นายประริเนตร เดชวรวาทิน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
2 601720028 นางสาวพีรดา สุวรรณมาโจ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
3 601820254 นางสาวโชติกา โมคมูล บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
4 601820156 นางสาวชณิตา บุระเนตร การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
5 601720605 นายธีรวัฒน์ เกื้อทาน รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
6 601720606 นายธีระวัฒน์ มหาสุขุม รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
7 601820058 นางสาวมินตรา แผนเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
8 601720127 นางสาวน้ำผึ้ง นันทโพธิ์เดช รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
9 601720133 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์มาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
10 601720134 นางสาวชลิดา พรมทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
11 601720135 นายเจตนพันธ์ พรมวิชัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
12 601720139 นางสาวปาลิตา มณีวรรณ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
13 601820061 นายณัฐเมศร์ มีระหงษ์ธนา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
14 601720141 นายพงษ์ ผลาจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
15 601720142 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิรฺิชมภู ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
1 
406 /309
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
     2.นักศึกษาที่รายงานตัวแล้วปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเวลา 13.00 น.
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว รายละเอียด