ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ
(โครงการกศ.ป. เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
1.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ  โถงชั้นล่าง อาคาร 13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
2.นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว ต้องไปปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ หอประชุม 1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเวลา 13.00 น.

ไฟล์ประกาศรายชื่อและค่ารายงานตัวนักศึกษา (ไฟล์นามสกุล pdf)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601820256 นางสาวลักษ์ขณา ราชวงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
2 601820177 นางสาวจีรนันทร์ วงษ์สกุลเจริญ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
3 601820257 นางสาวปนัดดา สีนวลแล การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
4 601720615 นางสาวทิพย์วรรณ สนธิรักษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
5 601720618 นางสาวสุภาทิพย์ นันศรีทอง การประมง-วท.บ. 4 ปี
6 601720623 นางสาวกัติติกา เทเสนา การประมง-วท.บ. 4 ปี
7 601720619 นางสาวจินตหรา นำมนตรี การประมง-วท.บ. 4 ปี
8 601720147 นายบุญธิกานต์ วรรณพรม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
9 601720038 นางสาวสุดารัตน์ สุภาทอง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
10 601720039 นางสาวโยษิตา นภาพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
11 601720040 นายขจรเกียรติ นารีนุช ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
12 601720045 นางสาวมาลินี นาโควงค์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
13 601720057 นายกณวรรธน์ บุญหล้า ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
14 601820026 นางสาวเขมขณิษฐ์ ธนะท้วมประเสริฐ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
15 601820027 นางสาวนงค์นภา เคนไชยวงค์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
1 
406 /309
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
     2.นักศึกษาที่รายงานตัวแล้วปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเวลา 13.00 น.
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว รายละเอียด