ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไป รวมทั้งหลักสูตร คบ.5 ปี และการท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

  
รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก:สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทียบโอน (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรคบ.5 ปีและการท่องเที่ยว (Pdf)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท รายละเอียด
1 591711777 นางสาววันวิสาข์ เชิดชน สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
2 591711802 นายกฤษฏา ชุมปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
3 591711804 นายปริญญา ภาวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
4 591711805 นางสาวสุภาชินี พ่ออามาตย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
5 591713556 นายศาตราวุฒิ ประริทยาพงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
6 591713560 นางสาวกิตติญา จักรบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
7 591711278 นางสาวเบญญา หาญมนตรี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
8 591711279 นางสาวเกศกนก แสนแก้ว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
9 591711355 นางสาวจุฬารัตน์ เย็นวัฒนา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
10 591713046 นางสาวอรนภา รักษาวงศ์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
11 591713048 นางสาวเจนจิรา สาระพร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
12 591713071 นางสาวนิรชา สีทอง ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
13 591713087 นางสาวนภาภรณ์ วงค์บาตร์ ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
14 591713093 นางสาวปรางทิพย์ บุตรโคษา เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ )-วท.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
15 591713094 นางสาวนราพร ชัยภูธร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
1 
/
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์