ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไป รอบยื่นความนง และรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

  
รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก:สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทียบโอน (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรคบ.5 ปีและการท่องเที่ยว (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประเภทยื่นความจำนง (Pdf)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท รายละเอียด
1 591110354 นายสถาพร พลสุวรรณ เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)-ทล.บ. 4 ปี รับตรง
2 591110353 นางสาวอรนภา วันทอง ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรง
3 591110352 นายธีรวัฒน์ โสมสิทธิ์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รับตรง
4 591110351 นายกฤษดา ต้นกันยา เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รับตรง
5 591110347 นางสาวปวีณรภัส คำทะเนตร รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 4 ปี รับตรง
6 591111193 นางสาวกมลชนก มาตชัยเคน เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ )-วท.บ. 4 ปี รับตรง
7 591111192 นายณัฐนนท์ บับพาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี รับตรง
8 591111191 นางสาวสุนันทา บุระวงค์ ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี รับตรง
9 591111189 นายคุณากร ดาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รับตรง
10 591111188 นางสาวปาริตา ไร่สงวน เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รับตรง
11 591111187 นางสาวลัทธวรรณ ทิพย์มังอินทร์ ฟิสิกส์-วท.บ. 4 ปี รับตรง
12 591111182 นางสาวพัชริยา ใจกล้า เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รับตรง
13 591111180 นางสาวอัจฉรารัตน์ ซาเสน เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 ปี รับตรง
14 591111179 นายอภิสิทธิ์ ผาอิฐดี เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รับตรง
15 591111178 นางสาวชุติมา ปุญญานันทโชค รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี รับตรง
1 
/
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์