ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2558
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น
ในวันรายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วย

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-10.30 น.
ณ  หอประชุม 1 ม.ราชภัฏสกลนคร

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่ได้สถานะการกรอกข้อมูล  
581970010นางสาวอลิศคิดโสดาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970263นางสาววาสนาจอมศรีประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970264นายสุวัชมูลเมืองแสนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970266นางสาวไอยลดาแสนนาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970272นายจีรวุฒิคล่องแคล่วประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970275นางสาวชลธิชานันทะวงค์ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970278นางสาวศิริพรบุญชะนะประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970282นายโรมฤทธิ์มิกราชประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970284นางสาวสุดาลักษณ์ศรีวิพัฒน์ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
581970286นางสาวนฤมลกวานปรัชชาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
12345678910...

Label /164
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 27  กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-10.30 น.
ณ  หอประชุม 1 ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวกรอกข้อมูลประวัติรายงานตัวที่เว็บไซต์ http://admission.snru.ac.th แล้วพิมพ์มายื่นในวันรายงานตัว
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)