กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นายพิริยะพงศ์ ลืออ่อนดี  เลขที่สมัคร 621710623  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว