กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวอัจฉริยา โสดาวัตร์  เลขที่สมัคร 621710136  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว