กรอกประวัติ ข้อมูลส่วนตัว

คุณคือ นางสาวเมนิญา พรมรี  เลขที่สมัคร 610015115  

กรุณากรอก รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ Passport No. เพื่อเข้ากรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว