รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทั่วไป
ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2558

สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ-สกุล,เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อโรงเรียน
*** ผู้มีสิทธิ์สอบ
จะต้องพิมพ์ใบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  มายื่นในวันสอบ
สอบใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี 4ปี(เทียบโอน )และปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา
ไม่ต้องสอบ ข้อเขียนและไม่ต้องสัมภาษณ์

 หมายเหตุ:
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ตาม บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้มาสอบตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2.ผู้ที่ไม่ได้มาสอบตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3.ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องพิมพ์ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  มายื่นกับอาจารย์ผู้คุมสอบ
4.ผู้มีสิทธิ์สอบที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูล ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ด้วยตนเองผ่านระบบ)

หลักฐานต้องเตรียม
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการสอบ
1. ปากกาลูกลื่นสีดำ หรือ สีน้ำเงิน
2. ดินสอ 2B และยางลบ

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)