ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

1.ค่ารายงานตัว  จำนวน  1,500 บาท

2.ค่าลงทะเบียนเรียน

   - สายวิทยาศาสตร์ ( คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

     จำนวน  7,500 บาท

   - สายสังคมศาสตร์ (คณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

     จำนวน  6,500 บาท

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

1.       ใบรายงานผลการศึกษา(TRANSCRIPT)  เช่น ใบ ป.พ.1 , รบ.  สำเนา 1 ฉบับ

2.       สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ

3.       สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา    1  ฉบับ 

4.       รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

5.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)


 

มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025 Academic@developer