กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร
๑. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.snru.ac.th
๒. พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา หรือ ฝ่ายงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท
๓. ผู้สมัครยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการชำระเงินที่อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว เฉพาะผู้สมัครประเภทกีฬาดี)
๔. โรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการชำระเงินของนักเรียน ส่งเอกสารการสมัครได้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)