มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2557


ขั้นตอนการสมัคร"font-size:16.0pt;" class="style16">.พิมพ์เอกสารใบแจ้งชำระเงินและใบสมัคร ยื่นชำระเงิน ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ ธ.กรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าสมัครที่ต้องชำระ ให้ผู้สมัครชำระเงินตามยอดเงินที่แจ้งในใบแจ้งชำระเงิน
2.ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชำะเงิน ที่ http://admission.snru.ac.th หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ
3.มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เท่านั้น
4.ให้ผู้สมัครเก็บเอกสารใบสมัคร นำมายื่นในวันรายตัวเป็นนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ http://admission.snru.ac.th หรือ กดถูกใจ SNRU FANCLUB


 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)