กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภททั่วไป 
ประเภท
หลักสูตร
   
รหัสประจำตัวประชาชน
  13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
จังหวัดโรงเรียนเดิม
อำเภอโรงเรียนเดิม
โรงเรียน/สถาบันเดิม
เกรดเฉลี่ย
วันที่จบการศึกษา
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภท
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
   
สาขาวิชาที่เลือก 1.
 
2.    
3.
4.
   
     เอกสารประกอบการสมัคร
 ใบรับรองผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม)
 สำเนาใบ รบ.1 หรือ รบ (สำหรับ ม.6 รวม 5 ภาคเรียน,สำหรับ ปวส รวม 3 ภาคเรียน)
 หนังสือรับรองความประพฤติ
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
   
ผู้บันทึกข้อมูลการสมัคร : snru
   
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)