รหัสสาขาวิชาสาขาวิชาหลักสูตรแผนรับยืนยันแล้วคงเหลือ
02101เคมีวท.บ. 4 ปี36333
02102ชีววิทยาวท.บ. 4 ปี582335
02104ฟิสิกส์วท.บ. 4 ปี49148
02106คณิตศาสตร์วท.บ. 4 ปี521537
02107วิทยาการคอมพิวเตอร์วท.บ. 4 ปี671552
02108เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. 4 ปี12617109
02115วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวท.บ. 4 ปี77176
02118เทคนิคการสัตวแพทย์วท.บ. 4 ปี75372
02129การประมงวท.บ. 4 ปี77572
02130สัตวศาสตร์วท.บ. 4 ปี721260
02136บริหารธุรกิจการเกษตรวท.บ. 4 ปี83578
02138พืชศาสตร์วท.บ. 4 ปี68761
02142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ. 4 ปี45045
02148เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ. 4 ปี59059
02149เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ. 4 ปี57453
02150เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ. 4 ปี501238
02151เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ. 4 ปี58553
02152เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)ทล.บ. 4 ปี571047
02153เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)ทล.บ. 4 ปี56353
02210เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)58454
02213เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)561145
02216เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)541539
02217เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)591940
02218เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)55055
03103ภาษาอังกฤษศศ.บ. 4 ปี23230
03106สารสนเทศศาสตร์ศศ.บ. 4 ปี49346
03107การพัฒนาชุมชนศศ.บ. 4 ปี661056
03109ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารศศ.บ. 4 ปี604119
03111การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี47245
03112วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาศศ.บ. 4 ปี56353
03113ดนตรีศป.บ. 4 ปี22616
03114รัฐศาสตร์ร.บ. 4 ปี14140
03115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจศศ.บ. 4 ปี40400
05103บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)บธ.บ. 4 ปี401426
05104บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)บธ.บ. 4 ปี351421
05110บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)บธ.บ. 4 ปี763046
05112บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)บธ.บ. 4 ปี551342
05115คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.บ. 4 ปี731558
05208บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)381226
05210คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)401426
06101การบัญชีบช.บ. 4 ปี523418
06201การบัญชีบช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)27918
07101รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ. 4 ปี1077730
08101ศิลปกรรมศป.บ. 4 ปี43538
10101เศรษฐศาสตร์ธุรกิจศ.บ. 4 ปี37136
13101นิเทศศาสตร์นศ.บ. 4 ปี52547