รหัสสาขาวิชาสาขาวิชาหลักสูตรแผนรับยืนยันแล้วคงเหลือ
02101เคมีวท.บ. 4 ปี361224
02102ชีววิทยาวท.บ. 4 ปี584216
02104ฟิสิกส์วท.บ. 4 ปี49544
02106คณิตศาสตร์วท.บ. 4 ปี523418
02107วิทยาการคอมพิวเตอร์วท.บ. 4 ปี672542
02108เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. 4 ปี1263096
02118เทคนิคการสัตวแพทย์วท.บ. 4 ปี75471
02129การประมงวท.บ. 4 ปี77770
02130สัตวศาสตร์วท.บ. 4 ปี721953
02136บริหารธุรกิจการเกษตรวท.บ. 4 ปี83578
02138พืชศาสตร์วท.บ. 4 ปี68959
02142วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ. 4 ปี45837
02149เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ. 4 ปี57750
02150เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ. 4 ปี501832
02151เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ. 4 ปี58949
02152เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)ทล.บ. 4 ปี571344
02153เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)ทล.บ. 4 ปี56650
02210เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)58949
02213เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)561244
02216เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)541935
02217เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)592633
03103ภาษาอังกฤษศศ.บ. 4 ปี23230
03106สารสนเทศศาสตร์ศศ.บ. 4 ปี49445
03107การพัฒนาชุมชนศศ.บ. 4 ปี661749
03109ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารศศ.บ. 4 ปี60546
03111การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี47542
03112วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาศศ.บ. 4 ปี561145
03113ดนตรีศป.บ. 4 ปี22913
03114รัฐศาสตร์ร.บ. 4 ปี17170
03115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจศศ.บ. 4 ปี45450
05103บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)บธ.บ. 4 ปี402218
05104บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)บธ.บ. 4 ปี351916
05110บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)บธ.บ. 4 ปี764729
05112บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)บธ.บ. 4 ปี552035
05115คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.บ. 4 ปี732350
05208บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)381424
05210คอมพิวเตอร์ธุรกิจบธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)401822
06101การบัญชีบช.บ. 4 ปี45450
06201การบัญชีบช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)271116
07101รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ. 4 ปี107108-1
08101ศิลปกรรมศป.บ. 4 ปี431033
10101เศรษฐศาสตร์ธุรกิจศ.บ. 4 ปี37136
13101นิเทศศาสตร์นศ.บ. 4 ปี522032